Regulamin konkursu „Najbardziej Kreatywny Bałwan”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym zimowym konkursie! Zorganizujcie wspaniałą zabawę dla całej rodziny lub grupy i stwórzcie najbardziej kreatywnego bałwana na świecie. Najlepsze dzieła nagrodzimy w dwóch kategoriach: Placówki oświatowe i osoby prywatne.

Co możecie wygrać?

Dla placówek przygotowaliśmy Tablicę manipulacyjną Miś, która została stworzona w myśl nauki Montessori. Dobrze wpływa na umiejętności psychomotoryczne dziecka oraz jest idealnym wsparciem dla terapii SI. Znajdziecie na niej ruchomy zegar, elementy przeplatania i dopasowywania, a także suchościeralną tablicę magnetyczną, na której dziecko może układać puzzle lub rysować.

Dla osób prywatnych mamy wielofunkcyjny bujak Montessori, który zapewnia dziecku świetną zabawę, a jednocześnie wspiera jego wszechstronny rozwój. Bujak rozwija przede wszystkim zmysł równowagi i wzmacnia mięśnie stabilizujące. Doskonale sprawdzi się jako huśtawka, zjeżdżalnia, mostek i drabinka, a nawet teatrzyk 😉

Pamiętajcie: czas spędzony na świeżym powietrzu sprawia, że się dotleniamy się, nabywamy odporność oraz zyskujemy wiele innych, cennych rzeczy, dlatego zawsze warto znaleźć chwilę na spacer.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Najbardziej Kreatywny Bałwan”.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki konkursu „Najbardziej Kreatywny Bałwan”. (zwanej dalej „Konkursem”)
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Park Edukacyjny Interakcje z siedzibą ul. Straconki 58/2, 43-300 Bielsko-Biała, identyfikującą się numerem NIP 7010345193 dalej zwany „Organizatorem”.
 3. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.12.2021 r. a kończy się dnia 31.12.2021 r, przy czym termin nadsyłania relacji trwa do 31.12.2021r.
 5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 • 2. UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU
 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby prywatne, placówki edukacyjne, fundacje i stowarzyszenia zwane dalej Uczestnikami, które:
  1. zapoznały się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowały jego treść i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. wykonają Zadanie Konkursowe i prześlą zdjęcie wykonania zadania.
  4. opublikują zdjęcie wykonania zadania na profilu facebookowym: Naukowe Place Zabaw pod postem konkursowym.
 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby prywatne, placówki, fundacje i stowarzyszenia, spełniające warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik publikuje relacje w formie zdjęcia, filmiku dokumentujące ukończenie wykonywania Zadania na profilu facebookowym Organizatora.
 6. Zdjęcie konkursowe nie może być postem biorącym jedocześnie udział w innym konkursie lub wyzwaniu na Instagramie lub/oraz Facebooku.
 7. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza: – opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora zdjęcia lub filmiku w serwisie społecznościowym.
 8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 9. Uczestnik nie może wziąć udziału w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  2. działają z fikcyjnych kont/profili,
  3. przerabiają relacje (zdjęcia, filmy), w taki sposób, że obraz staje się nieprawdziwy,
  4. naruszają regulamin serwisu Instagram lub Facebook,
  5. użyli w Zadaniach Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, treści pokazujące dzieci w negliżu.
 11. Uczestnictwo w Konkursie nie wymaga rejestracji, jedynym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Organizatorowi poprzez umieszczenie na portalu Facebook relacji z wykonania zadania zgodnej z wymaganiami przewidzianymi w Regulaminie.
 12. Celem Akcji jest propagowanie zabaw na świeżym powietrzu.
 • 3 PRAWA DO WYKONANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
 • 4. NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny umieszczonych przez Uczestników prac w dwóch kategoriach: Placówki oświatowe (Przedszkola, Szkoły, Fundacje, Organizacje, Stowarzyszenia) oraz Osoby Prywatne i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadanie Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności. W ten sposób wyłoni Zwycięzców całej akcji .
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  1. Nagroda główna dla organizacji typu przedszkole, szkoła, fundacja lub stowarzyszenie : Tablica manipulacyjna Miś.
  2. Nagroda główna dla osoby prywatnej : Bujak Montessori
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 3
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia całego konkursu.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez wiadomość prywatną oraz poprzez zamieszczenie postu z wynikami Konkursu na profilach Organizatora w serwisach Facebook i Instagram.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nr telefonu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 30 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 10. Fundatorem Nagród jest Organizator Konkursu.
 11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. W Konkursie można otrzymać Nagrodę jeden raz.
 14. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 • 5. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres PARK EDUKACYJNY INTERAKCJE SP Z O. O. ul Straconki 58/2, 43-300 Bielsko-Biała, oraz na adres e-mail: biuro@parkinterakcje.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Laureata również powiadomienia o przyznaniu Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 • 6. REKLAMACJE
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Najbardziej Kreatywny Bałwan” na adres e-mail : biuro@parkinterakcje.pl. lub adres korespondencyjny Organizatora: PARK EDUKACYJNY INTERAKCJE SP Z O. O. ul Straconki 58/2, 43-300 Bielsko-Biała, – związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 4. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 5. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE TECHNICZNE.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2021. r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: http://sciencepark.pl/blog/
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa Uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwisy Facebook, Instagram ani z nimi związany.
 9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisów Facebook i Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 10. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.