Bezpieczny plac zabaw

Stwórz bezpieczny plac zabaw. Wszystkie nasze urządzenia posiadają  certyfikat jednostki akredytującej zgodny z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1. Bezpieczeństwo dzieci, które chcą miło spędzić czas na placu zabaw jest, było i będzie dla nas priorytetem.

Kontrole placów zabaw.

Kiedy pandemia wymusiła zamknięcie wszystkich ośrodków małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce, Najwyższa Izba Kontroli wykorzystała ten czas, aby przeprowadzić na części z nich kontrole. Z powodu nieprawidłowości lub niezgodności z wymogami Polskich Norm, poziom bezpieczeństwa niemal połowy skontrolowanych obiektów był obniżony. Najczęściej zagrożenie wynikało z posiadania przestarzałych urządzeń oraz niewłaściwej eksploatacji (brak napraw i konserwacji).

Zdarzały się także takie nieprawidłowości jak:

 • Montaż niezgodny z wymogami PN lub dokumentacją techniczną.
 • Niewykonanie nawierzchni amortyzującej upadki.
 • Konstrukcja urządzeń niezgodna z wymogami PN.

NIK w swoim raporcie z 2020 roku zamieścił następujące zdanie: „Na placach zabaw i innych obiektach małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej łatwo o wypadek – nadzór nad ich stanem technicznym i sanitarnym jest niewystarczający. Podobnie kuleje nadzór nad dopiero planowanymi i urządzanymi obiektami tego typu.”

Apel Głównego Nadzoru Budowlanego.

Według Izby nadzór nad obiektami małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest zbyt rozproszony, przez co nie są one wystarczająco kontrolowane. Po opublikowaniu raportu NIK-u, w lipcu 2021r.   Dorota Cabańska, pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zaapelowała do zarządców i właścicieli:

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania tych miejsc. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie itp. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. […] Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie […]”.

Choć w Polsce nie prowadzi się oficjalnych statystyk z wypadków, które miały miejsce na placach zabaw, wiemy z własnego doświadczenia, że zdarzają się one dosyć często. Części z nich nie możemy zapobiec. Są skutkiem szalonej zabawy lub nieodpowiedzialnego zachowania. Jednak wielu można uniknąć – na przykład wybierając urządzenia spełniające normy bezpieczeństwa.

(Nie)bezpieczny plac zabaw.

Kiedy dojdzie do szkody można żądać odszkodowania od właściciela lub zarządcy obiektu. Do najczęściej spotykanych przyczyn wypadków, które kończą się obciążeniem kosztami należą:

 • Połamane, popękane lub przerwane elementy.
 • Nieprawidłowa konserwacja.
 • Niespełnianie norm.
 • Wystające śruby lub inne metalowe elementy.
 • Brak zabezpieczeń.
 • Nieprawidłowe mocowanie urządzenia bądź jego elementu.
 • Słabe dokręcenie śrub.
 • Zaniedbana infrastruktura wokół placu zabaw.

Zgodnie z art. 415 k. c. osoba, która ze swojej winy wyrządziła szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia. Można żądać od niej:

 • Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • Odszkodowania na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia (w tym koszty rehabilitacji)
 • Renty

Bezpieczny plac zabaw.

Jak zatem zapewnić dzieciom bezpieczeństwo?

Przede wszystkim jedynym słusznym rozwiązaniem jest posiadanie certyfikowanych urządzeń, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Właściciel lub zarządca powinien często sam dokonywać kontroli urządzeń:

 • rutynowo-wzrokowej,
 • funkcjonalnej.

Polegają one na dokładnym przyjrzeniu się urządzeniu oraz wypróbowaniu go – zwłaszcza po okresie zimowym. Ponadto raz w roku właściciel lub zarządca powinien zlecić coroczną kontrolę, wykonaną przez specjalistów, którzy wykonają raport pokontrolny z zaleceniami. Jest on gwarancją należytej opieki nad miejscem.

Przy skrajnym zaniedbaniu miejsca, sąd może orzec względem osób odpowiedzialnych za zarządzanie obiektem o zasądzeniu wysokiej grzywny, ograniczeniu wolności lub nawet o pozbawieniu wolności do roku (art. 91a Prawa budowlanego).

To od nas zależy, czy miejsce które ma być przestrzenią wypełnioną zabawą i śmiechem będzie bezpiecznym miejscem dla dzieci. Nie zapominajmy o tym.